Algemene voorwaarden

De verkoop- leverings- en betalingsvoorwaarden van Schrikdraadomheining. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 16087669.

Hier zijn de volgende voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, leveringen en betalingen, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Als de voorwaarden van de opdrachtgever anders zijn, worden deze niet erkend en zijn deze in strijd met deze voorwaarden.

Als er schriftelijk is afgeweken van deze voorwaarden, gelden de niet-schriftelijk afgeweken bepalingen alsnog. Door het accepteren van een offerte of het geven van een opdracht stemt de opdrachtgever in met deze voorwaarden, tenzij hij al bekend was met deze voorwaarden of er in de offerte naar is verwezen.

Hier zijn de voorwaarden met betrekking tot offertes:

  1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is overeengekomen.
  2. Alle prijzen zijn exclusief belastingen.
  3. Kortingen zijn alleen van toepassing op de nettoprijs, exclusief omzetbelasting.
  4. De geldigheidsduur van een offerte is 14 dagen, tenzij anders is aangegeven.

Hier zijn de voorwaarden met betrekking tot orders:

  1. Orders en afspraken binden de opdrachtgever en zijn alleen bindend als deze schriftelijk zijn bevestigd.
  2. De overeenkomst tussen ons en de opdrachtgever komt pas tot stand na ontvangst van de bevestiging van de offerte of de schriftelijke bevestiging van de opdracht.
  3. Wijzigingen in de order die leiden tot hogere kosten dan in de offerte of orderbevestiging voorzien, worden extra in rekening gebracht. Dit kan leiden tot een overschrijding van de levertijd of verwerkingstijd waarvoor wij niet aansprakelijk zijn. Mondelinge afspraken zijn alleen geldig na schriftelijke bevestiging onzerzijds.

4. Annulering door opdrachtgever

4.1 Als je als opdrachtgever de gegeven order uitdrukkelijk geheel of gedeeltelijk annuleert, dan is deze annulering eerst bindend voor ons als wij deze schriftelijk hebben aanvaard.

4.2 Wij zullen de annulering slechts aanvaarden als je alle kosten vergoedt die wij redelijkerwijs hebben gemaakt voor de uitvoering van deze opdracht. Dit is nog los van ons recht om volledige schadevergoeding te eisen, evenals vergoeding voor winstderving en alle andere schade die voortvloeit uit de annulering. Deze schadevergoeding wordt gefixeerd op 10% van het factuurbedrag.

5. Leveringstermijnen

5.1 Overeengekomen leverings- en/of plaatsingstermijnen zijn door jou als opdrachtgever altijd als streeftermijnen te beschouwen en nooit als vaste termijnen, tenzij we dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

5.2 Als de levering en/of plaatsing niet binnen de leveringstermijn plaatsvindt, geeft dit jou als opdrachtgever geen recht om de overeenkomst te annuleren, de ontvangst of betaling van de goederen te weigeren, of om enige boete of schadevergoeding te eisen.

5.3 Als we hebben afgesproken dat de levering en/of plaatsing binnen een bepaald tijdvak zal plaatsvinden, dan behouden wij het recht om het precieze tijdstip van levering en/of plaatsing te bepalen.

5.4 Als er geen specifiek tijdstip of tijdvak is overeengekomen voor de levering en/of plaatsing, dan moet de levering en/of plaatsing plaatsvinden binnen een redelijke termijn na het sluiten van de overeenkomst, waarbij we rekening houden met de omvang van de te leveren en te plaatsen partij en alle omstandigheden, en nadat we het verzoek tot levering en/of plaatsing hebben ontvangen.

6. Overmacht

6.1 Als er sprake is van overmacht, dan zijn we vrijgesteld van verdere uitvoering van de overeenkomst zonder dat daarvoor rechterlijke tussenkomst nodig is. We kunnen ook de uitvoering van de overeenkomst opschorten totdat de overmachtssituatie voorbij is, zonder dat jij als opdrachtgever enige aanspraak kunt maken op de opgeschorte of geannuleerde overeenkomst of enig recht hebt op vergoeding van kosten, schade en rente.

6.2 Als overmacht worden onder meer de volgende omstandigheden beschouwd: oorlog, mobilisatie, onlusten, stagnatie in aan- en/of afvoer, storingen in ons bedrijf, ingrijpen van de overheid en alle feiten en omstandigheden die redelijkerwijs de uitvoering van de overeenkomst verhinderen of belemmeren.

7. Aflevering

7.1 Als tijdstip van aflevering geldt het tijdstip waarop de goederen daadwerkelijk zijn afgeleverd en/of geplaatst bij de opdrachtgever of en door deze aan te wijzen derde. Op het moment van aflevering en/of plaatsing gaat het risico op de opdrachtgever over, ook ten aanzien van gedeelten van de goederen indien nog geen levering en/of plaatsing van de gehele partij heeft plaatsgevonden.

8. Klachten

8.1 Eventuele klachten moeten schriftelijk binnen 8 dagen na de levering en/of plaatsing van de goederen aan ons kenbaar worden gemaakt. De klacht moet binnen 8 dagen door ons zijn ontvangen, anders wordt aangenomen dat de opdrachtgever het geleverde en/of geplaatste onvoorwaardelijk heeft geaccepteerd.

8.2 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de controle op het geleverde en/of geplaatste.

8.3 Onze aansprakelijkheid voor een overeengekomen levering of dienst is in alle gevallen beperkt tot het factuurbedrag of, indien dit ontbreekt, de waarde van de overeengekomen presentatie. Bij levering in delen en/of termijnen is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag of, indien dit ontbreekt, de waarde van de reeds geleverde prestaties. Wij zijn nooit aansprakelijk voor bedrijfsschade van de opdrachtgever. Overige directe of indirecte schade, waaronder schade aan of van derden en winstderving, worden niet vergoed.

8.4 Klachten over een deel van het geleverde en/of geplaatste geven geen recht op afkeuring van het gehele geleverde en/of geplaatste, noch op afkeuring van nog te leveren en/of te plaatsen partijen.

8.5 Klachten geven de opdrachtgever geen recht om betalingen op te schorten en compensatie is uitgesloten. Als een klacht tijdig in de zin van artikel 8.1 bij ons wordt ingediend en gegrond wordt bevonden, zullen wij naar keuze ofwel een schadevergoeding betalen van maximaal de factuurwaarde van het betreffende deel van de geleverde en/of geplaatste goederen, ofwel de goederen vervangen na terugname van de oorspronkelijk geleverde goederen.

9. Prijswijzigingen

9.1 Als de prijzen van materialen of halffabrikaten die nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht, de lonen, belastingen, sociale lasten, arbeidsvoorwaarden, valutaverhoudingen of andere omstandigheden veranderen na het uitbrengen van een offerte of na het sluiten van de overeenkomst, zijn wij gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen.

10. Eigendomsvoorbehoud

10.1 Alle geleverde en/of geplaatste goederen blijven ons eigendom totdat de opdrachtgever volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen (rente, kosten, schadevergoeding en tussentijdse prijsverhogingen inbegrepen).

10.2 De opdrachtgever is niet toegestaan om de niet volledig betaalde goederen te vervreemden, te bezwaren of aan derden te verpanden. Als de opdrachtgever deze regel overtreedt, wordt de koopprijs ongeacht enig andersluidend beding, terstond volledig opeisbaar.

11. Betaling

11.1 Indien wij binnen 8 dagen na de factuurdatum geen klacht van de opdrachtgever hebben ontvangen met betrekking tot de berekende prijzen, wordt de opdrachtgever geacht deze prijzen te hebben goed gekeurd.

11.2 Alle factuurbedragen zijn terstond opeisbaar.

11.3 Alle betalingen dienen te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum. Overschrijding van dit termijn is slechts mogelijk met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming welke te allen tijde herroepbaar is. Wij zijn gerechtigd een krediet-beperkingstoeslag van minimaal 2% in rekening te brengen. Deze toeslag mag worden afgetrokken van het factuurbedrag indien het factuurbedrag binnen 30 dagen na factuurdatum wordt betaald.

11.4 Bij overschrijding van de in artikel 11.3 genoemde termijn dan wel van de expliciet overeengekomen betalingstermijn, is de opdrachtgever een rente verschuldigd die gelijk is aan de alsdan geldende wettelijke rente. Voor de berekening van de aldus verschuldigde rente wordt de maand gesteld op 30 dagen en een gedeelte van een maand gelijkgesteld aan een hele maand.

11.5 Indien de opdrachtgever de termijn, als bedoeld in artikel overschrijdt, wordt hij geacht van rechtswege in gebreke te zijn zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist.

11.6 Wij zijn, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, gerechtigd om voor de levering voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen. De opdrachtgever is verplicht deze zekerheid te geven. Indien de opdrachtgever niet voldoet, vormt zulks een uitdrukkelijke reden voor ons de opdracht te annuleren.

11.7 Voor opdrachten, welke een lange bewerkings- en/of leverings- of plaatsingstijd vereisen, kan door de leverancier betaling in gedeelten vooraf worden verlangd.

11.8 De opdrachtgever is door het enkel sluiten van de overeenkomst verplicht tot vergoeding van alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die de opdrachtgever maakt, ter incassering van zijn vordering, onverminderd de in artikel 11.4 bedoelde rentevergoeding. De buitengerechtelijke kosten zijn verschuldigd vanaf het moment dat wij een advocaat, deurwaarder of incassobureau inschakelen, terwijl deze kosten worden geacht te zijn vastgesteld op tenminste 15% van het factuurbedrag, welke kosten vervolgens vermeerderd worden met de omzetbelasting, zonder dat wij gehouden zijn aan te tonen dat zij in die kosten is vervallen, een en ander met absoluut minimum van € 113,45 excl. omzetbelasting.

11.9 Indien in gedeelten wordt geleverd en/of geplaatst zijn wij tot geen verdere leveringen en/of plaatsingen verplicht, voordat onze overige facturen zijn voldaan.

11.10 Iedere gedeeltelijke levering kan worden gefactureerd, waarbij betaling van iedere (deel-)factuur dient te vinden overeenkomstig het in deze artikel bepaalde.

12. Annulering door ons

12.1. Als de opdrachtgever niet op tijd of niet correct voldoet aan zijn verplichtingen die voortvloeien uit enige overeenkomst die hij met ons heeft gesloten op basis van deze voorwaarden, of als de opdrachtgever zijn betalingen opschort, surseance van betaling aanvraagt, failliet gaat of zijn zaken liquideert, overlijdt, of een mededeling doet of had moeten doen aan de fiscus, bedrijfsvereniging of bedrijfspensioenfonds als bedoeld in de tweede zogenaamde Antimisbruikwet (Staatsblad 1986, nr. 276) over betalingsonmacht, hebben wij het recht om de overeenkomst of delen daarvan die nog moeten worden uitgevoerd, te annuleren zonder ingebrekestelling en zonder tussenkomst van een rechter. We kunnen ook het door ons geleverde, dat nog niet betaald is, terugeisen of betaling vorderen voor het uitgevoerde deel van de overeenkomst. We kunnen ook de uitvoering van alle lopende overeenkomsten met de opdrachtgever opschorten tot volledige betaling heeft plaatsgevonden of zekerheid voor de uitbetaling van de verdere levering heeft gegeven. Ons recht op vergoeding van eventuele verliezen, winstderving en andere schade die door een en ander mocht zijn ontstaan blijft van kracht. In dit geval is elke vordering die we op de opdrachtgever hebben, onmiddellijk opeisbaar.

13. Geen aansprakelijkheid voor milieuschade, letsel en dergelijke

13.1. We zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan grond, lucht, water, flora of fauna en in het algemeen voor schade aan het milieu als gevolg van de werkzaamheden die we moeten uitvoeren ter uitvoering van de overeenkomst met de opdrachtgever of voor enige werkzaamheid die daaruit voortvloeit. We sluiten uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid uit voor de gevolgen van dergelijke schade voor de opdrachtgever, de overheid of een derde. De opdrachtgever is verplicht alle mogelijke maatregelen te nemen om dergelijke schade te voorkomen.

13.2. We zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor lichamelijk of geestelijk letsel in het algemeen als gevolg van het gebruik van materiaal van Schrikdraadomheining of geleverd door Schrikdraadomheining. We sluiten uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid uit voor de gevolgen van dergelijke schade voor de opdrachtgever, de overheid of een derde. De opdrachtgever is verplicht alle mogelijke maatregelen te nemen om dergelijke schade te voorkomen.

Overige verplichtingen en verantwoordelijkheden van jou

Zorg ervoor dat je de merk- en herkenningstekens op de producten niet verwijdert of onzichtbaar maakt.
Jij bent verantwoordelijk voor het niet schenden van de intellectuele eigendomsrechten van Schrikdraadomheining en haar toeleveranciers met betrekking tot de producten. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan om de producten te kopiëren, te bewerken of na te maken.

14. Geschillen

14.1 Op alle overeenkomsten die wij sluiten en alle geschillen die daaruit voortvloeien, is alleen het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Vinkel ligt, is bevoegd om deze geschillen te behandelen, tenzij er hogere voorzieningen zijn. Wij kunnen er echter voor kiezen, maar zijn niet verplicht, om een geschil voor te leggen aan de rechter van de woonplaats van de gedaagde of een andere partij die bij het geschil betrokken is.